Obchodné podmienky

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami extremelights.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára elektronickou formou, vyplnením objednávky formulára.

Tá musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • predávajúceho – obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho
 • kupujúceho – meno a priezvisko alebo názov firmy (IČO a DIČ), bydlisko, telefón a e-mail
 • množstvo požadovaných kusov produktov
 • vybraný spôsob platby
 • vybraný spôsob dodania obednaného tovaru
 • adresu pre dodanie tovaru

Prosíme našich zákazníkov, aby si overili pred objednaním a uhradením ceny tovaru jeho dostupnosť na sklade. Je uvedená pri každom produkte.

Pokiaľ dôjde k objednaniu a zaplateniu tovaru a ten na sklade nieje,bude finančná čiastka zaslaná na náš účet kupujúcemu odoslaná späť na účet, z ktorého bola odoslaná.

Overenie objednávky

Predávajúci si overuje objednávku telefonicky alebo mailom. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Predávajúci teda extremelights.sk sa zaväzuje k dodaniu:

 1. Druhu a množstva tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
 2. Objednaný produkt/produkty budú dostatočne zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Možnosti platby a expedícia

Dobierkou. Tovar posielame 1. triedou ako poistený balík alebo doporučený list na dobierku. Tovar odosielame do 24 hodín od objednania, v prípade vypredania, či iného problému zákazníkov ihneď sami kontaktujeme.

GLS: riadime sa platnými podmienkami GLS – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania.

Osobný odber a predvedenie v Bratislave možné  po telefonickom dohovore.

Platba dobierkou

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení- pri zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do siedmych pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti, ktoré je povinný poskytnúť, najneskôr pri dodávke tovaru; alebo ak predávajúci splnil dodatočne informačné povinnosti, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa splnenia informačných povinností (najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby); alebo ak predávajúci nesplní informačné povinnosti ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je predávajúci povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi, najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu, vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.Poštovné v tomto prípade hradíme my. Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu alebo telefonicky. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Záruka a reklamácie

Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je zákonná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.

Kontrolný orgán- SOI- Prievozská 32, Bratislava.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu/ na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup reklamácie

 1. Pošlite e-mail office@vdd.sk, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis vady.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom ).
 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom vady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

Pre prípadnú poruchu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisy po území celej SR. Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

Obchodné podmienky tu uvedené platia len pre internetový obchod extremelights.sk